Regulamin

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej

Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, która należy do Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju. Platforma jest częścią projektu „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa  Śląskiego i Opolskiego”.

§ 1 Definicje

1. Administrator - Administratorem usługi platformy e-learningowej jest OSI CompuTrain Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 03-980 przy ul. Władysława Witwickiego 3/41, która posiada pełne uprawnienia do zarządzania platformą e-learningową.
2. Platforma e-learningowa - aplikacja informatyczna służąca do tworzenia i zarządzania procesem kształcenia, będąca bazą wiedzy.
3. Użytkownik – prowadzący kurs lub uczestnik szkolenia.

§ 2 Informacje ogólne

1. Zalogowanie się na platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
2. Korzystanie przez Uczestnika z platformy e-lerningowej jest nieodpłatne.
3. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie przez internet, działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz okresów awarii.
4. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką oraz odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie.
5. W celu uzyskania dostępu do platformy i korzystania z niej, użytkownik powinien posiadać aktywny adres email.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim swoich danych, tj. loginu i hasła dostępu do platformy e-learningowej.
7. Nad sprawnym funkcjonowaniem platformy oraz jej wykorzystaniem w zgodzie z niniejszym Regulaminem czuwa Zespół specjalistów ds. e-learningu.
8. W trakcie korzystania przez Uczestnika z platformy nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie, z wyłączeniem Plików „cookie”.
9. Korzystając z platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie, (patrz klauzula informacyjna ).

§ 3 Prawa autorskie

Platforma e-lerningowa jest udostępniona na otwartej licencji open source - GPL

§ 3 Administracja platformą elearningową

1. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zmienić ustawienia kursu.
2. W przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu Administrator może:

a. poinformować Użytkownika o takim naruszeniu wraz z prośbą o zaprzestanie naruszania regulaminu
b. zablokować konto Użytkownika lub kurs
c. usunąć konto Użytkownika lub kurs

3. Administracja platformą jest prowadzona przy zachowaniu należytej staranności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych Użytkowników.
4. Kontakt z administratorem platformy jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: platformakpl@computrain.pl

§ 3 Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju z siedzibą w Warszawie (02-999) przy ul. Kazachskiej 5/132

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Fundacją za pomocą adresu: sebastian.tabor@fundacjaaktywnych.pl.

3. Administrator danych osobowych – Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
• niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń.
• gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Prawa Podatkowego).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. 2. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym użytkownika.

Zarząd

Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju